Όροι xρήσεων & προϋποθέσεων αγορών

1. Προοίμιο:

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «Όροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου shop.fairtrade.gr, τον οποίο  η «Fairtrade Ελλάς» αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραΐσκάκη, αριθμ. 28 (εφεξής «Οργάνωση») κι έχει ως κύριο αντικείμενό της, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την προώθηση προϊόντων Δικαίου Εμπορίου –  έχει  διαμορφώσει, προκειμένου να επικοινωνεί με τους υποστηρικτές της, αλλά και  με απλούς επισκέπτες τoυ ιστοχώρου της , που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση της Οργάνωσης.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης  υπάγονται  όλες οι  ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται στον προαναφερόμενο  ιστοχώρο της Οργάνωσης  (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Στους  Όρους Χρήσης  της Ιστοσελίδας, δεν υπάγονται οι ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται από άλλες οργανώσεις με διαφορετικό ιστοχώρο ή από άλλα εθνικά γραφεία της Fairtrade Hellas,  με τα οποία μπορεί να γίνεται διασύνδεση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες των ιστοσελίδων αυτών οφείλουν απαραιτήτως να ενημερώνονται για την πολιτική προστασίας των επιμέρους ιστοσελίδων.

2. Προϋποθέσεις Χρήσης:

Οι επισκέπτες/ χρήστες  της  Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους αυτής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από τη  χρήση των υπηρεσιών της.

Οι Όροι Χρήσης  ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εφεξής «περιεχόμενο») που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδία απεικονίσεις, video, ήχους, αρχεία.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε  και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν την Ιστοσελίδα  για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης της και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης αυτής.

3. Ευθύνη  Χρηστών:

Οι  χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση  της Ιστοσελίδας  και σε σχέση με αυτήν. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί  στην Οργάνωση, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Οργάνωση εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την  Οργάνωση  για την επωμιζόμενη ζημία της.

4. Περιορισμός Ευθύνης της Οργάνωσης:

Η Οργάνωση επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Η  Οργάνωση δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία  περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Οργάνωσης για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας από τη  χρήση αυτής, στην  οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ομοίως, η Οργάνωση  δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας τίθεται στη διάθεση των χρηστών της, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Οργάνωση δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις  τρίτων μερών τυχόν  προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Οργάνωση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα:

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Οργάνωσης  και προστατεύεται από  τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Η Οργάνωση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας  και τα αντίγραφα, που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και  υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς ειδοποίηση, κατά την κρίση της Οργάνωσης. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή  διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της Οργάνωσης.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, και κάθε είδους ν.π.ι.δ. ή ν.π.δ.δ., αποτελούν  πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντίστοιχων  φορέων  και για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

6.Ανήλικοι χρήστες:

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

7. Πρόσβαση στις πληροφορίες:

Για κάθε παραγγελία για αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Οργάνωσης, απαιτείται  η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών  και η  έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού. Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη,  παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της Οργάνωσης. Η εκ μέρους  του χρήστη  προσκόμιση των προσωπικών του  δεδομένων, συνεπάγεται αυτομάτως και τη συναίνεσή του στη χρήση των δεδομένων αυτών, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Η Οργάνωση απαιτεί από τους υπαλλήλους της  και τους συντηρητές της Ιστοσελίδας της  να παρέχουν στους χρήστες της  το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε καμία άλλη περίπτωση η Οργάνωση  δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας της, χωρίς πρότερη δική τους  συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης  οδού.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης η –  χωρίς την πρότερη συναίνεσή των χρηστών της Ιστοσελίδας –  συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν προσκομιστεί ηλεκτρονικά.

8.Προσωπικά δεδομένα:

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι  παρέχουν εκούσια και με τη συναίνεσή τους, στα πλαίσια της χρήσης της  παρούσας Ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες, που παρέχονται από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται  για την  άμεση και ουσιαστική επικοινωνία αυτών  με την Οργάνωση, όπως  για τις παραγγελίες των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα κα.

Η Οργάνωση  δε διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με την Οργάνωση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο, που αφορά τους χρήστες  της Ιστοσελίδας της.

Η Οργάνωση  μπορεί να διαθέσει λίστες επικοινωνίας  σε άλλα εθνικά ή τοπικά γραφεία της Fairtrade Hellas, όπου θεωρείται αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της Οργάνωσης,  αλλά  και άλλων δράσεων αυτής.

Η Οργάνωση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω (βλ. 11. Ασφάλεια συναλλαγών στους Όρους Χρήσης).

9.Cookies:

Η Οργάνωση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της Iστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), που  αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους   στην εκάστοτε ιστοσελίδα  και για τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά ούτε στα αρχεία, που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Οργάνωση χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες των χρηστών, ενώ σε κάθε έξοδό τους  από το site διαγράφονται αυτόματα. Σημειώνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα Ιστοσελίδα.

10. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών:

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, τροποποιηθεί  ή  διαγραφεί από την Ιστοσελίδα της Οργάνωσης μια πληροφορία  που τον αφορά, η Οργάνωση θα ενεργήσει έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή.

Για να έχει ο χρήστης  πρόσβαση, να τροποποιήσει  ή να διαγράψει προσωπικά του  δεδομένα, για να αναφέρει προβλήματα αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της Ιστοσελίδας ή προκειμένου να υποβάλλει  οποιοδήποτε ερώτημα,  μπορεί να επικοινωνεί  με την Οργάνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@Fairtrade Hellas.org ή στα τηλέφωνα 210 33 14 370 – 2130433008.

Η Οργάνωση  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύονται  τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασης σε αυτήν, εξαρτάται και από τους ίδιους τους χρήστες.

11. Ασφάλεια συναλλαγών:

Η Οργάνωση δεσμεύεται, όσον αφορά την κατά το δυνατό εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της. Ειδικότερα, η Οργάνωση έχει  υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Ειδικότερα, η Οργάνωση έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών  από απώλεια, ή από οποιασδήποτε μορφής  παράνομη επεξεργασία. Στην ιστοσελίδα του e-shop  διασφαλίζονται τα δεδομένα της υποστήριξης των χρηστών  μέσω πιστωτικής κάρτας, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ασφαλείας Secure Sockets Layer (SSL). Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στους χρήστες και την Οργάνωση, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου και αποτρέποντας κακόβουλες ενέργειες.

Όσο ο χρήστης  βρίσκεται  στην ασφαλή σελίδα για να πραγματοποιήσει τις αγορές από την Οργάνωση, ο φυλλομετρητής (browser) του, τον ενημερώνει ότι βρίσκεται  σε ασφαλή (secured) ιστοσελίδα με εμφανή σημάδια, όπως με το σύμβολο της εταιρίας, η οποία παρέχει στην Οργάνωση το πιστοποιητικό SSL και εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων αλλά και την ταυτότητα της ιστοσελίδας της Οργάνωσης.

11. Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου:

Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή  της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων  Όρων  Χρήσης της Ιστοσελίδας.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των  Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει να ισχύει αυτοδικαίως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Οργάνωσης και των χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς.

Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές, που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και  υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

14. Πολιτική Ακύρωσης/Επιστροφής

Σε περίπτωση που παραλάβετε κατεστραμμένο ή ελαττωματικό προϊόν, μας το αποστέλλετε εντός 5 εργάσιμων ημερών στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 7 Κουκάκι Αθήνα Τ.Κ. 11745 και σας το αντικαθιστούμε χωρίς χρέωση εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα.

Σε περίπτωση που η αγορά σας έχει γίνει με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας και δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, επικοινωνείτε μαζί μας στο 2130433008 – 210 33 14 370 ή με email μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας για τη διευθέτηση της επιστροφής του ποσού.

0